Kintex 超小方案尺寸电源管理参考设计

有关参考设计的更多信息

联系我们

将在 2 个工作日内给予回复

AMD Xilinx 产品型号:
 • XCKU3
 • XCKU5P
 • XCKU9P
 • XCKU11P
 • XCKU13P
 • XCKU15P

                                                                           EVREF0103

  MPS 产品

  产品型号 数量 描述
  MPM3695-25-0022 2 16V, 20A, 可扩展的带PMBus接口的DC/DC电源模块
  MPM3632C 3 18V 输入,3A 模块,集成电感的同步强制 CCM 模式降压变换器
  MPM3683-7 3 2.7V-16V, 8A, 降压电源模块,采用 QFN (7x7x4mm) 封装
  MPM3606A 1 21V/0.6A 模块,带集成电感和 PG 引脚的同步降压变换器
  MP20075 1 3A, DDR 终端调节器