Vin Max<24V

超凡的性能
极高的效率
和可靠性
告别繁琐的设计工作
高度集成
可简化您的设计
低物料成本
创新的专利
封装技术

参数显示栏
状态
最小输入电压
Vin (max) (V)
Vout (max) (V)
Type
Vfb (V)
fsw (max) (kHz)
Iq (mA)
Ishutdown (max) (µA)
Rds(on) (mΩ)
Sync
Grade
Package
最小输入电压
Vin (max) (V)
Vout (max) (V)
Type
Vfb (V)
fsw (max) (kHz)
Iq (mA)
Ishutdown (max) (µA)
Rds(on) (mΩ)
Sync
Grade
Package
Buck
350
Rds(on)_H:100, Rds(on)_L:80
目录
TSOT23-6
TSOT23-8
MP2370
正在供货
1.2A, 24V, 1.4MHz Buck WLED Driver
4.5 24 15 Buck 0.155 1400 0.8 350 No Catalog TSOT23-6
MP2410
正在供货
2A, 1MHz, up to 97% Efficiency Synchronous Buck, analog dimming only
4.2 24 22 Buck 0.1 1000 0.9 Rds(on)_H:100, Rds(on)_L:80 Yes Catalog TSOT23-6, TSOT23-8
MP2410A
正在供货
2A, 1MHz, up to 97% Efficiency Synchronous Buck, analog and PWM dimming
4.2 24 22 Buck 0.1 1000 0.9 Rds(on)_H:100, Rds(on)_L:80 Yes Catalog TSOT23-6, TSOT23-8
No more part left for display.