Achronix Speedster7t 解决方案

参考设计

有关参考设计的更多信息

联系我们

将在 2 个工作日内给予回复

Speedster7t 方案汇总

产品型号 描述
AC7t750

Speedster7t FPGA 解决方案,适用于高带宽数据加速应用

AC7t1500
AC7t3000
AC7t6000

MPS Products

输入电压 输出电流 推荐产品
12V 1A MPM3610A
12V 2A MPM3620A
12V 3A MPM3632C
12V 5A MPM3650
12V 10A MPM3695-10
12V 20A MPM3695-25
12V 40A MPM3695-25 (2x)
12V 100A MPM3695-100
6V 1A MPM3810A
6V 2A MPM3820
6V 3A MPM3833C
6V 4A MPM3840
6V 10A MPM3695-10
6V 20A MPM3695-25
6V 40A MPM3695-25 (2x)
6V 100A MPM3695-100