BTL

高功率效率
独有的装配
及封装专利技术
更高的可靠性
稳健的保护特性

最佳的音质
超低总谐波失真

参数显示栏
状态
最小输入电压
Vin (max) (V)
Isw Limit (A)
Type
Total Pout (max) (W)
Efficiency (%)
THD+N (%) @1W
PSRR (dB)
Grade
Package
最小输入电压
Vin (max) (V)
Isw Limit (A)
Type
Total Pout (max) (W)
Efficiency (%)
THD+N (%) @1W
PSRR (dB)
Grade
Package
Mono BTL
Stereo BTL
目录
MSOP-10
QFN-10 (3x3)
TSSOP20E
TSSOP28 EP
WLCSP-9
MP7748S
正在供货

2 x 30W Stereo Single Ended Or 60W Mono BTL Class D Audio Amplifier

9.5 36 5.5 Mono BTL 60 90 0.02 -59 Catalog TSSOP28 EP
MP7770
正在供货
90W Class-D Mono BTL Audio Amplifier
9.5 36 8.5 Mono BTL 90 95 0.03 -60 Catalog TSSOP28 EP
MP7751
新产品

5V-26VDD, 2x20W Fixed Frequency Stereo BTL Class D Audio Amplifier

5 26 5 Stereo BTL 40 92 0.06 -60 Catalog TSSOP28 EP
MP7752
新产品

5-18VDD, 2x15W Fixed Frequency Filterless Stereo BTL Class-D Audio Amplifier

5 18 5 Stereo BTL 30 90 0.06 -60 Catalog TSSOP28 EP
MP1720
正在供货

2.7W 单音道 D 类低 EMI 高效音频放大器

2.5 5.5 Mono BTL 2.7 90 0.13 -60 Catalog MSOP-10, QFN-10 (3x3)
MP7742
正在供货
30W Class-D Mono BTL Audio Amplifier
9.5 28 4.5 Mono BTL 30 90 0.018 -58 Catalog TSSOP20E
MP7745
正在供货
40W Class-D Mono BTL Audio Amplifier
9.5 26 4.5 Mono BTL 40 93 0.05 -59 Catalog TSSOP20E
MP7731
正在供货

5W-30W Class-D Mono Bridged Audio Amplifier

9.5 18 5 Mono BTL 30 90 0.1 -60 Catalog TSSOP20E
MPQ7731
正在供货

5W - 30W Class-D Mono Bridged Audio Amplifier

9.5 18 5 Mono BTL 30 90 0.1 -60 TSSOP20E
MP7748
新设计不推荐使用
50W Class-D Mono BTL Audio Amplifier
9.5 36 4.5 Mono BTL 40 91 0.02 -59 Catalog TSSOP28 EP
MP1740
停产
3W High Efficiency Mono Class-D Audio Amplifier
2.5 5.5 Mono BTL 3 90 0.1 -62 Catalog WLCSP-9
No more part left for display.