USB开关

超凡的性能
极高的效率
和可靠性
告别繁琐的设计工作
高度集成
可简化您的设计
集成设计
独有的专利封装技术
最大限度的减少了外部元器件的使用

参数显示栏
状态
MPS Inventory
最小输入电压(V)
最大输入电压(V)
最大输出电流(A)
电流限(A)
典型静态电流(µA)
通道
使能
导通阻抗(mΩ)
输出放电功能
等级
封装
MPSafe
MPL
Product URL
最小输入电压(V)
最大输入电压(V)
最大输出电流(A)
电流限(A)
典型静态电流(µA)
通道
使能
导通阻抗(mΩ)
输出放电功能
等级
封装
Buy On MPS
0.65
0.75
0.808
1
1.1
1.25
1.5
2
2.3
2.5
2.8
3
3.35
Prog.
Active High
Active Low
115
115/90
32
43
44
45
50
75
80
82
85
85/75
88
90
目录
MSOP-8
MSOP-8E
QFN-8E
QFN-10 (1.5x2)
SOIC-8
SOIC-8 EP
TQFN-6 (2x2)
TSOT23-5
TSOT23-6
TSOT23-8
UTQFN-4
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MP5035

2.9V 至 22V、50mA 至 2A可配置限流开关,采用 TSOT23-6 封装

2.9 22 2 2 550 1 Yes 82 Yes 目录 TSOT23-6 1 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/products/mp5035.html
MP62550

60mA-1.7A精确调节限流配电开关

2.5 5.5 1.5 Prog. 125 1 Active Low 88 No 目录 TQFN-6 (2x2), TSOT23-6 1 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62550.html
MP5036A

具有 5.75V 过压钳位功能的 5V、0.4A 至 5A 限流开关

2.9 5.5 5 Prog. 50 1 Active High 43 目录 TSOT23-6 1 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp5036a.html
MP5036

具有 15V 过压钳位功能的 12V、0.4A 至 5A 限流开关,采用 TSOT23 封装

2.9 14 5 Prog. 72 1 Active High 43 目录 TSOT23-6 1 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp5036.html
MP5030D

带负载检测功能的 USB 端口充电控制器,支持 CDP、DCP 模式

14 3 3.35 250 1 32 目录 QFN-10 (1.5x2) 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp5030d.html
MP5030

集成限流开关的 USB 端口充电控制器,支持 Type-C 5V 和 QC 3.0 模式

3.6 14 3 3.35 220 1 32 No 目录 QFN-10 (1.5x2) 1 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp5030.html
MP5030C

带限流开关的 USB 端口充电控制器,支持 CDP、DCP 和 QC 3.0 模式

14 3 3.35 250 1 32 目录 QFN-10 (1.5x2) 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp5030c.html
MP5034

集成快速充电3.0协议的USB充电端口控制器

3.6 14 250 1 Active High 目录 TSOT23-8 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp5034.html
MP62351

3.3V / 5V,双通道500mA限流配电开关,无输出放电功能

2.7 5.5 0.5 0.75 140 2 Active High 85 Yes 目录 SOIC-8 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62351.html
MP62341

3.3V/5V,双通道1A限流配电开关

2.7 5.5 1 1.5 140 2 Active High 80 No 目录 MSOP-8E, SOIC-8 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62341.html
MP62340-1

3.3V / 5V,双通道1A限流配电开关,带输出放电功能

2.7 5.5 1 1.5 140 2 Active Low 85 Yes 目录 SOIC-8 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62340-1.html
MP62340

3.3V / 5V,双通道1A限流配电开关

2.7 5.5 1 1.5 140 2 Active Low 80 No 目录 SOIC-8 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62340.html
MP6233

3.3V / 5V,双通道1.5A限流配电开关

2.7 5.5 1.5 2.3 140 2 Active High 85 No 目录 MSOP-8E 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp6233.html
MP62551

精确调节限流配电开关

2.5 5.5 1.5 Prog. 125 1 Active High 88 No 目录 TQFN-6 (2x2), TSOT23-6 1 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62551.html
MP5032

带集成限流开关、支持快速充电规范3.0的控制器

3.6 14 3 Prog. 250 Active High 32 No 目录 TSOT23-8 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp5032.html
MP62055

3.3V/5V,单通道500mA限流配电开关

Buy On MPS 2.7 5.5 0.5 1.1 90 1 Active High 115 No 目录 TSOT23-5 1 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62055.html
MP62061

3.3V / 5V,单通道700mA限流配电开关

2.7 5.5 0.7 1 140 1 Active High 80 No 目录 MSOP-8E 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62061.html
MP62071

3.3V / 5V,单通道0.8A限流配电开关

2.7 5.5 0.8 1.25 140 1 Active High 90 No 目录 MSOP-8E 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62071.html
MP62170

3.3V/5V,单通道1.5A限流配电开关

2.7 5.5 1.5 2.3 90 1 Active Low 75 No 目录 MSOP-8, SOIC-8 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62170.html
MP62131

3.3V / 5V,单通道500mA限流配电开关,带输出放电功能

2.7 5.5 0.5 0.65 95 1 Active High 90 Yes 目录 MSOP-8, SOIC-8 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62131.html
MP62055-3

3.3V / 5V,单通道500mA限流配电开关

2.7 5.5 0.5 0.808 90 1 Active High 115/90 No 目录 SOIC-8, TSOT23-5 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62055-3.html
MP6211

3.3V / 5V,单通道1A限流配电开关

2.7 5.5 1 1.5 90 1 Active High 90 No 目录 SOIC-8 EP 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp6211.html
MP6211-3

3.3V / 5V,单通道1A限流配电开关,具有不同FLAG输出功能

2.7 5.5 1 1.5 90 1 Active High 90 No 目录 MSOP-8E 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp6211-3.html
MP6212

3.3V / 5V,单通道1A限流配电开关

2.7 5.5 1 1.5 90 1 Active Low 90 No 目录 SOIC-8 EP 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp6212.html
MP62350

3.3V / 5V,双通道500mA限流配电开关,具输出放电功能

2.7 5.5 0.5 0.75 140 2 Active Low 85 Yes 目录 MSOP-8, SOIC-8 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62350.html
MP62341-1

3.3V/5V双通道1A限流配电开关,带输出放电功能

2.7 5.5 1 1.5 140 2 Active High 85 Yes 目录 MSOP-8E, SOIC-8 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62341-1.html
MP6212-3

3.3V / 5V,单通道1A限流配电开关,具有不同FLAG输出功能

2.7 5.5 1 1.5 90 1 Active Low 90 No 目录 MSOP-8E 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp6212-3.html
MP62130

3.3V / 5V,单通道500mA限流配电开关,带输出放电功能

2.7 5.5 0.5 0.65 95 1 Active Low 90 Yes 目录 MSOP-8, SOIC-8 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62130.html
MP6215

3.3V / 5V,单通道1.5A限流配电开关

2.7 5.5 1.5 2.3 140 1 Active High 85 No 目录 MSOP-8E 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp6215.html
MP62171

3.3V/5V,单通道1.5A限流配电开关

2.7 5.5 1.5 2.3 90 1 Active High 75 No 目录 MSOP-8, SOIC-8 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62171.html
MP62160

3.3V/5V,单通道2A限流配电开关,带输出放电功能

2.7 5.5 2 2.8 90 1 Active Low 85/75 Yes 目录 MSOP-8E, QFN-8E, SOIC-8 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62160.html
MP62161

3.3V / 5V,单通道2A限流配电开关,带输出放电功能

2.7 5.5 2 2.8 90 1 Active High 85/75 Yes 目录 MSOP-8E, QFN-8E, SOIC-8 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62161.html
MP62261-1

3.3V / 5V,单通道2A限流配电开关,带输出放电功能

2.7 5.5 2 3 90 1 Active High 45 Yes 目录 SOIC-8 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62261-1.html
MP62261

3.3V/5V,单通道2A限流配电开关

2.7 5.5 2 3 90 1 Active High 50 No 目录 SOIC-8 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62261.html
MP62260-1

3.3V / 5V,单通道2A限流配电开关,带输出放电功能

2.7 5.5 2 3 90 1 Active Low 45 Yes 目录 SOIC-8 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62260-1.html
MP62260

3.3V/5V,单通道2A限流配电开关

2.7 5.5 2 3 90 1 Active Low 50 No 目录 SOIC-8 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62260.html
MP62181

3.3V / 5V,单通道2A限流配电开关

2.7 5.5 2 2.8 90 1 Active High 75 No 目录 MSOP-8E, QFN-8E, SOIC-8 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62181.html
MP62180

3.3V/5V,单通道2A限流配电开关

2.7 5.5 2 2.8 90 1 Active Low 75 No 目录 MSOP-8E, QFN-8E, SOIC-8 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62180.html
MP62171-3

3.3V/5V,单通道1.5A限流配电开关

2.7 5.5 1.5 2.5 90 1 Active High 75 No 目录 MSOP-8, SOIC-8 1 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62171-3.html
MP62171-1

3.3V/5V,单通道1.5A限流配电开关,带输出放电功能

2.7 5.5 1.5 2.3 90 1 Active High 75 Yes 目录 MSOP-8, SOIC-8 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62171-1.html
MP6219

5V,1A / 2A可调限流配电开关

2.7 5.5 2 Prog. 1500 1 Active High 44 No 目录 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp6219.html
MP62041-1

1.7V- 5.5V,超小尺寸单通道2A限流配电开关,带输出放电功能

1.7 5.5 2 2 1 Active High 85 Yes 目录 UTQFN-4 0 0 https://www.monolithicpower.cn/cn/mp62041-1.html
无更多产品显示