MPQ2918-AEC1

4V-40V 输入、电流模式、同步降压控制器

MPQ2918-AEC1

4V-40V 输入、电流模式、同步降压控制器

正在供货产品型号

MPQ2918GF-AEC1-P MPQ2918GF-AEC1-Z MPQ2918GF-P MPQ2918GF-Z MPQ2918GL-AEC1-P MPQ2918GL-AEC1-Z MPQ2918GLE-AEC1-P MPQ2918GLE-AEC1-Z MPQ2918GL-P MPQ2918GL-Z

P&Z的含义 显示更多

设计资源

参考资料
文档类型
文件名
Video
AEC-Q100 Webinar Late Session
元件库,封装库和 3D 模型
30种以上格式 Show more
Cad Symbols 元件库 (36)
Cad Footprints 封装库 (34)
Cad 3D Models 3D 模型 (15)

直接从MPS购买质量方针和证书
所有 MPS 产品都保证无铅,无卤素,并且遵守 RoHS 规范。详情请见“环境认证”。